Telenews

Komuna e Gjakovës kufizon konkurrencën e lirë në tenderin 4 milionësh

 

 

Organizata INPO reagon  kundër kufizimit të konkurrencës së lirë, trajtimit jo të barabartë, favorizimit dhe diskriminimit të një apo më shumë operatorëve ekonomikë në tenderin për “Renovimi i stadiumit të qytetit në Gjakovë-Tribuna Perëndimore”, me numër të prokurimit 632-24-5437-5-1-1 dhe vlerë të parashikuar 4,000,000.00 euro, inicuar nga Komuna e Gjakovës.

INPO ka analizuar dokumentet e tenderit dhe ka gjetur se komuna ka vendosur një varg kërkesash për kapacitetet teknike dhe profesionale të cilat janë irelevante, jo proporcionale me lëndën e prokurimit, diskriminojnë operatorët ekonomikë (OE) të interesuar dhe favorizojnë OE të caktuara.

Më qëllim të sigurimit të ligjshmërisë dhe integritetit të aktivitetit të prokurimit, INPO ka kërkuar nga Komuna e Gjakovës që të rishikojë, kërkesat si në vijim:

1)“Operatori Ekonomik duhet të ofrojë dëshmi se ka ose mund të angazhojë staf të mjaftueshëm për realizimin me sukses të punimeve me këto kapacitete minimale, Staf profesional dhe të mesëm teknik së paku lista e stafit të mesëm teknik minimum 35 punëtor të cilët duhet jenë të çertifikuar për siguri dhe shëndet në punë, nga një kompani e çertifikuar nga MPMS – Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale.“

2)“Një kimist industrial me pesë vite përvoje pune i çertifikuar nga MPMS për siguri dhe shëndet në punë, i njëjti duhet të posedoj licencë për VNM nga ministria përkatëse me pesë vite përvojë pune.“

3)“(i) Një Lead Auditor sipas kërkesave të standardeve ISO 9001 2015 për menaxhim të cilësisë (ii) Një Lead Auditor sipas kërkesave të standardeve ISO 14001 2015 për menaxhim të ambientit,  (iii) Një Lead Auditor sipas kërkesave të standardeve ISO 45001 2018 për sistemin e menaxhimit të shëndetit dhe sigurisë në punë.“

4)“Operatori Ekonomik duhet të jetë i pajisur me licencë ISO – ISO 9001- 2015 – Standard Ndërkombëtar për menaxhimin e sistemit të cilësisë – ISO 14001 – 2015 – Standard Sistemi e menaxhimit mjedisor – ISO 45001 – 2018 – Standard i për sistemin e menaxhimit të shëndetit dhe sigurisë në punë. – ISO 26000 – 2010 – Sistemi e menaxhimit te përgjegjësisë shoqërore – Social Responsibility – ISO 39001 – 2012 – Sistemi për menaxhimin e sigurisë së trafikut në rrugë – ISO ISO 99 – 2012- Sistemi i Integruar i Menaxhimit – ISO 28001 – 2007 – Sistemi i menaxhimit te sigurisë ne zinxhirin e furnizimeve – ISO 50001 – 2018 – Sistemi i menaxhimit te energjisë.“

Komuna pas rekomandimit të INPO-s, ka korrigjuar vetëm disa nga kërkesat, konkretisht duke  i larguar nga dosja e tenderit vetëm kërkesat për “(i)Një Lead Auditor sipas kërkesave të standardeve ISO 9001 2015 për menaxhim të cilësisë. (ii) Një Lead Auditor sipas kërkesave të standardeve ISO 14001 2015 për menaxhim të ambientit,(iii) Një Lead Auditor sipas kërkesave të standardeve ISO 45001 2018 për sistemin e menaxhimit të shëndetit dhe sigurisë në punë, si dhe kërkesat për “ISO 26000 2010 – Sistemi e menaxhimit të përgjegjësisë shoqërore dhe ISO 28001 2007 – Sistemi i menaxhimit te sigurisë ne zinxhirin e furnizimeve.”

INPO i rikujton komunës së Gjakovës se kërkesa për minimum 35 persona staf i mesëm dhe teknik të çertifikuar për sigurinë dhe shëndetin në punë nuk është kërkesë e Ligjit për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë, sikundër që as kërkesa për një kimisit industrial të çertifikuar për sigurinë dhe shëndetin në punë. Madje, kërkesa për një kimist industrial, nuk është parë të jetë kërkesë e tenderëve të tjerë të natyrës së njejtë, siç është ai për renovimin e stadionit të Prishtinës dhe Gjilanit.

Se ky tender kufizon konkurencën e lirë dhe favorizon OE të caktuara, është edhe fakti që komuna në mënyrë të kundërligjshme ka bërë shkurtimin e afateve ligjore për dorëzimin e tenderëve, nga minimum dyzet (40) ditë sa është e paraparë me ligj për kontrata të punës me vlerë të madhe, në njëzet e një (21) ditë.

Andaj, INPO fton komunën e Gjakovës që të përmirësoj dhe të korrigjoj këto kërkesa diskriminuese, favorizuese dhe që kufizojnë konkurrencën e lirë të OE-ve dhe të ju jap kohë dhe mundësi të gjithë OE-ve të interesuar të përgatisin dhe dorëzojnë ofertat e tyre. Po ashtu, i bëjmë thirrje Kryetarit te Komunës që të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme që të sigurohet se zyrtarët e tij nuk aplikojnë kritere dhe kërkesa diskriminuese dhe të kundërligjshme në aktivitetet e prokurimit të komunës dhe se paraja publike menaxhohet dhe shpenzohet vetëm përmes zbatimit të plotë të rregullave të prokurimit dhe atyre financiare.

Të ngajshme

Gërvalla tregon se a iu është drejtuar Kosova Serbisë për trupin e pajetë të Faton Hajrizit

Donat Hashani

Eksluzive: Dy të arrestuar për rastin e arratisjes së Faton Hajrizit

Donat Hashani

Regjistrimi në UP, interesim i lartë për këto dy degë

Donat Hashani